Đăng ký 1 được 3, miễn phí cùng xây
"Hội Chợ xã phường, Nền tảng kinh doanh,
Cung cần gần ngay 4.0km"
Tên Tiệm/Hộ kinh doanh/Cửa hàng/NPP/Công ty/
Kho/Điểm bán/Sản xuất/Xê ôm/Vận chuyển
1. Thực: Quản lý tại điểm bán thực
2. Online: Mạng trực tuyến để bán hàng, cho điểm bán thực
3. Kế toán 132: kiêm phần mềm kế toán cho Doanh nghiệp siêu nhỏ, đồng thời là điểm bán Thực
Chọn Loại Tiệm/Hộ kinh doanh/Cửa hàng/NPP/Công ty/Kho/Điểm bán/Sản xuất/Xe ôm/Vận chuyển
Tìm kiếm
Khi nhấn vào nút Mở cửa hàng có nghĩa là bạn đã đồng ý với Điều khoản sử dụng của mShop